1. Iedere opdracht gegeven aan JointViewPoint BVBA impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in een overeenkomst (bv. goedgekeurde offerte) en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt. In geval van afwijking tussen de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, zullen eerstgenoemde voorrang hebben.
  2. Alle aanbiedingen en offertes van JointViewPoint zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan JointViewPoint. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.
  3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
  4. JointViewPoint verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van JointViewPoint zijn inspanningsverbintenissen. JointViewPoint is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
  5. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
  6. Onze facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van JointViewPoint behalve indien anders vermeld op de factuur.
  7. Elke betwisting moet geschieden binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
  8. Bij niet­betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR per factuur. Ook is bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  9. In geval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement behoudt JointViewPoint het recht onderhavige samenwerking eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
  10. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.